გეო-საინფორმაციო სისტემების (GIS) საბაზისო კურსი

6 მაისი 2020

შემოგვიერთდი ჩვენ დისტანციურ გეო-საინფორმაციო სისტემების (GIS) საბაზისო კურსზე და მოიპოვე სერტიფიკატი.

კურსის დანიშნულება არის გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების გაცნობა და ArcGIS Desktop (10.6) პროგრამულ პაკეტთან მუშაობის საფუძვლების შესწავლა. ასევე, განიხილება მონაცემთა ბაზების მოდელირების პრინციპები და გის-ის დანერგვის რეალური მაგალითები. 

 

კურსის ლექტორია გეოსაინფორმაციო სისტემების სერტიფიცირებული ექსპერტი ნიკოლოზ არევაძე.

 

რა არის GIS?

GIS (გეოსაინფორმაციო სისტემები) წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო ინსტრუმენტს, რომლის საშუალებითაც მსოფლიო ორგანიზაციები ახორციელებენ სამყაროს მახასიათებლების ვიზუალურ გამოსახვას, მოდელირებასა და მიმდინარე ცვლილებების ანალიზს. GIS-ის გამოყენებით შესაძლებელია ახლად მოძიებული ნედლი მონაცემები ქმედით ინფორმაციად გადავაქციოთ, რაც ზრდის მუშაობის ეფექტურობას.

 

ჩატარდება 10 დისტანციური შეხვედრა. თითოეული მათგანი შეიცავს თეორიულ ლექციას, რეალური პროექტის პრეზენტაციასა და პრაქტიკულ მეცადინეობას. 

 

ჯგუფში მონაწილეების მაქსიმალური რაოდენობაა 15. 

იხილეთ სილაბუსი
 

სიახლეები