ბროშურის დიზაინი საბუკოსთვის (საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის)

23 ნოემბერი 2019 - 25 დეკემბერი 2019

საბუკო არის Birdlife International-ის პარტნიორი საქართველოში, რომლის მისიას წარმოადგენს საქართველოს ველური ბუნების დაცვა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა თბილისის Bird Watching-ის ბროშურის დიზაინი  საბუკოსთვის.
https://bit.ly/2PK7aKv

სტატუსი: დასრულებული
 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

  •  ბროშურის დიზაინის შექმნა
  •   Adobe Photoshop CS5
  •   Adobe Illustrator CS5

უახლესი პროექტები