ყინწვისის მამათა მონასტრის ტერიტორიის ტოპოგეოდეზიური აგეგმა

11 December 2017 - 11 December 2017

2014 წლის დეკემბერი

ყინწვისის მამათა მონასტრის და მიმდებარე ტერიტორიაზე , შესრულდა ტოპოგეოდეზიური აგეგმვა Gps და ტაქეომეტრული ხელსაწყოების საშუალებით. მომზადდა 1:5000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკა (იზოჰიფსებით). საკვლევი ტერიტორია მოიცავდა 3 ჰა ფართობს.

 

ყინწვისის მამათა მონასტრის ტერიტორიის ტოპოგეოდეზიური აგეგმა
შეხვედრა