სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივ "ტირიფონას" ლოგოსა და ეტიკეტის შექმნა

01 November 2016 - 27 December 2017

დამკვეთი: სამეურნეო კოოპერატივი "ტირიფონა"

დონორი ორგანიზაცია: ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“

"იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მცირე ფერმერთა თანამშრომლობისა და პროდუქტიულობის გაზრდა" პროექტის ფარგლებში.

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·         ლოგოს დიზაინის შექმნა

·         ეტიკეტის დიზაინის შექმნა

·         Adobe Photoshop CS5

·         Adobe Illustrator CS5

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივ "ტირიფონას" ლოგოსა და ეტიკეტის შექმნა
შეხვედრა