სამეურნეო კოოპერატივ "რკ. ხატისოფელის" ლოგოს შექმნა

01 November 2016 - 26 December 2017

დამკვეთი: სამეურნეო კოოპერატივი "რკ. ხატისოფელი"

დონორი ორგანიზაცია: ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“

"იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მცირე ფერმერთა თანამშრომლობისა და პროდუქტიულობის გაზრდა" პროექტის ფარგლებში.

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·        ლოგოს შექმნა

·        სავიზიტო ბარათის დიზაინის შექმნა 

·         Adobe Photoshop CS5

·         Adobe Illustrator CS5

სამეურნეო კოოპერატივ "რკ. ხატისოფელის" ლოგოს შექმნა
შეხვედრა