სამეურნეო კოოპერატივ ,,არაგველების'' ბრენდული მასალები

11 December 2017 - 11 December 2017

დამკვეთი: სამეურნეო კოოპერატივი არაგველები

დონორი ორგანიზაცია: ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“

"იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მცირე ფერმერთა თანამშრომლობისა და პროდუქტიულობის გაზრდა" პროექტის ფარგლებში.

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·         ბანერის დიზაინის შექმნა

·         ბროშურის დიზაინის შექმნა

·         ფოტოპორტფოლიოს მომზადება

·         Adobe Photoshop CS5

·         Adobe Illustrator CS5