რუსთავის ფოლადისათვის მშენებლობის თემატური გისის შექმნა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მთავარი მიზანი იყო გეომონაცემთა ბაზის სტრუქტურის შემუშავება და მშენებლობების ინვენტარიზაციის თემატური გის-ის შექმნა, სისტემის მომხმარებელთა ტრენინგი და მონაცემთა შეტანაში ტექნიკური მხარდაჭერა

რუსთავის ფოლადისათვის მშენებლობის თემატური გისის შექმნა
შეხვედრა