პერსონალის მართვისა და დოკუმენტბრუნვის საინფორმაციო სისტემების შემუშავება ააიპ ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციისათვის (MSPA)

04 April 2008 - 04 April 2006

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული ამოცანები:
 
ტექნოლოგია:
 
  • ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების დეტალური შესწავლა და ტექნიკური დავალების შედგენა
  • სისტემის მოდულების მოდიფიკაცია და ორგანიზაცის საჭიროებებზე მორგება
  • სისტემის დანერგვა და მომხმარებელთა ტრენინგი
  • მომხმარებელთა ტრეინინგი
  • ტექნიკური მხარდაჭერის სამუშაოები
  • •.NET Framework 4.0
  • DB: Sql Server 2008 R2
შეხვედრა