გრაფიკული პროგრამა CorelDRAW X7-ის ტრეინინგი

11 December 2017 - 11 December 2017

შესრულებული ამოცანები:

 

გამოყენებული ტექნოლოგიები::

  • CorelDRAW X7 -ჲს საბაზო კურსის მომზადება დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად
  • 12 სალექციო გაკვეთილის საპრეზენტაციო მასალის და 12 პრაქტიკული სამუშაოს შესაბამისი დავალების  მომზადება და ჩატარება
  • ტესტირების მასალების მომზადება და ჩატარება
  • ტესტების შემოწმება და დამკვეთისთვის შედეგებისა და საბოლოო ანგარიშის მიწოდება
  • CorelDRAW X7
  • MS Word
  • MS PowerPoint
  • Adobe Reader
გრაფიკული პროგრამა CorelDRAW X7-ის ტრეინინგი
შეხვედრა